รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง ร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564)  งบประมาณ 188,220.00 บาท เบิกจ่าย 61,500.00 บาท คงเหลือ 126,720.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกคาตอบแทนครูวอลดอร์ฟเดือน พฤศจิกายน 2564 30,000.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟเดือน ตุลาคม 2564 750.00 18  พ.ย. 2564
3 เบิกคารตอบแทนครูวอลดอร์ฟเดือนตุลาคม 2564 30,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟเดือนตุลาคม 2564 750.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved