รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564  งบประมาณ 91,000.00 บาท เบิกจ่าย 84,155.33 บาท คงเหลือ 6,844.67 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ม.ค.64 355.33 15  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ก.พ.64 81,800.00 23  ก.พ. 2564
3 เบิกค่าเช่าบ้านปรับเพิ่ม-น.ส.นภาวรรณ 2,000.00 23  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved