รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณ 64,200.00 บาท เบิกจ่าย 64,199.78 บาท คงเหลือ 0.22 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคม เขต ก.ค.64 4,060.78 20  ก.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการเขต เดือน ส.ค.64 5,009.00 23  ส.ค. 2564
3 เบิกเงินประกันสังคมพนักงราชการ รร. ส.ค.64 20,081.00 23  ส.ค. 2564
4 เบิกประกันสังคมพนักงานเขต ก.ย.64 10,015.00 17  ก.ย. 2564
5 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ รร. เดือน ก.ย.64 25,034.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved