รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 2564)   งบประมาณ 222,000.00 บาท เบิกจ่าย 222,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก (ม.ค.-เม.ย.64) นายพงศ์ปณต 17,155.33 12  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้าน อ.มาลี รร.วัดพลับพลาชัย 3,500.00 26  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าเช่าบ้าน เม.ย.64 จำนวน 15 ราย 159,750.00 26  เม.ย. 2564
4 เบิกค่าเช่าบ้านรายใหม่ตกเบิก (9 ธค.63-เมย.64)นายโชคชัย จาดเมือง 18,967.74 19  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก17 ราย 22,626.93 7  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved