รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ กรณีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างลงโดยเหตุอื่น กลุ่มงานบริการ ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2564)  งบประมาณ 5,520.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 5,520.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved