รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  งบประมาณ 191,300.00 บาท เบิกจ่าย 191,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63(รร.) 17,170.00 30  ต.ค. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 (เขต) 3,937.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 (รร.) 16,570.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 (เขต) 3,937.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 (เขต) 9,841.00 23  ธ.ค. 2563
6 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 (รร.) 41,341.00 23  ธ.ค. 2563
7 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 ตกเบิก(รร.) 84.00 23  ธ.ค. 2563
8 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 7,200.00 15  ม.ค. 2564
9 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 (เขต) 6,009.00 22  ม.ค. 2564
10 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 (รร.) 24,959.00 22  ม.ค. 2564
11 เบิกเงืินประกันสังคมตกเบิก ต.ค.-พ.ย.63 (เขต) 299.00 25  ม.ค. 2564
12 เบิกเงินประกันสังคมตกเบิก ธ.ค.63 (เขต) 375.00 25  ม.ค. 2564
13 เบิกเงินประกันสังคมตกเบิก ต.ค.-พ.ย.63 (รร.) 1,966.00 25  ม.ค. 2564
14 เบิกเงินประกันสังคมตกเบิก ธ.ค.63 (รร.) 2,474.00 25  ม.ค. 2564
15 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 (เขต) 6,009.00 18  ก.พ. 2564
16 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 (รร.) 24,509.00 18  ก.พ. 2564
17 เบิกเงินประกันสังคม รร มี.ค.64 24,509.00 24  มี.ค. 2564
18 เบิกเงินประกันสังคม เขต มีึ.ค.64 111.00 24  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved