รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   รายการค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564  งบประมาณ 273,000.00 บาท เบิกจ่าย 273,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก 17 ราย 174,423.07 7  ก.ค. 2564
2 ้เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ค.64 58,625.00 22  ก.ค. 2564
3 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก ส.ค.64 39,951.93 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved