รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)  งบประมาณ 273,000.00 บาท เบิกจ่าย 273,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก 16 ราย 144,400.00 2  ธ.ค. 2563
2 ค่าเข่าบ้านตกเบิก 1 ราย 8,000.00 14  ธ.ค. 2563
3 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนธ.ค.63 11 ราย 73,500.00 29  ธ.ค. 2563
4 ค่าเช่าบ้านตกเบิก 2 ราย 11,113.33 4  ม.ค. 2564
5 ค่าเช่าบ้านตกเบิก 2 ราย 24,000.00 14  ม.ค. 2564
6 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก 2 ราย 11,986.67 14  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved