รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน 2564)  งบประมาณ 182,000.00 บาท เบิกจ่าย 175,223.07 บาท คงเหลือ 6,776.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก ส.ค.64 105,673.07 13  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย.64 จำนวน 10 ราย 50,450.00 28  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าเช่าบ้านโรงเรียนในสังกัด 2 ราย 19,100.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved