รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564  งบประมาณ 91,000.00 บาท เบิกจ่าย 91,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเข้าบ้านตกเบิก 2 ราย 4,213.33 14  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ม.ค.64 86,786.67 15  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved