รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 3,206,470 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 4,464,485 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 17,680,300 บาท  งบประมาณ 25,351,255.00 บาท เบิกจ่าย 25,351,255.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา 25,351,255.00 12  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved