รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ)  งบประมาณ 317,400.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 317,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved