รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  งบประมาณ 35,960.00 บาท เบิกจ่าย 32,345.35 บาท คงเหลือ 3,614.65 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.พิบูลอุปถัมภ์ 4,500.00 12  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.พญาไท 4,490.00 12  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์น้อย รร.วัดพลับพลาชัย 4,500.00 12  ก.ย. 2564
4 เบิกค่่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.พระยาประเสริฐฯ 4,500.00 12  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าวัสดุบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รร.ราชวินิต 4,500.00 12  ก.ย. 2564
6 เบิกค่าวัสดุโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ รร.ราชวินิตประถมบางแค 4,500.00 17  ก.ย. 2564
7 เบิกค่าวัสดุโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ 5,355.35 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved