รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะทำงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด   งบประมาณ 1,080.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,080.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved