รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท  งบประมาณ 1,300.00 บาท เบิกจ่าย 1,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุม 1,300.00 2  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved