รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมายาม ต.ค.63-มี.ค.64 20,480.97 12  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าจ้างทำโล่รางวัลและกรอบเกียรติบัตร โควิด19 5,007.60 17  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าวัสดุโครงการป้องกันติดตามและรายผลการดำเินนงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 46,347.05 20  พ.ค. 2564
4 เบิกค่าคอบแทนพนักงานเขต พ.ค.64 57,000.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต พ.ค.64 2,850.00 20  พ.ค. 2564
6 เบิกค่าจ้างทำโล่โครงการกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ 3,466.80 17  พ.ค. 2564
7 เบิกค่าซ่อมห้องน้ำและหลังคา สพป.กทม. 46,000.00 17  พ.ค. 2564
8 เบิกค่าวัสดุโครงการจัดประสบการณ์ฯกิจกรรมที่ 1 กลุ่มนิเทศ 9,997.01 17  พ.ค. 2564
9 เบิกค่าวัสดุโครงการฯระดับนานาชาติปี 64 กลุ่มส่งเสริม 5,922.45 17  พ.ค. 2564
10 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย เม.ย.64 214.00 27  พ.ค. 2564
11 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เม.ย.64 746.86 27  พ.ค. 2564
12 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย เม.ย.64 1,200.48 27  พ.ค. 2564
13 เบิกค่าวัสดุ(พานพุ่มเงิน-ทอง) 1,500.00 27  พ.ค. 2564
14 เบิกค่าไฟฟ้า พ.ค.64 60,428.74 15  มิ.ย. 2564
15 เบิกค่าไปรษณีย์ พ.ค.64 7,634.00 8  มิ.ย. 2564
16 เบิกเงินยืม บย.16/64 น.ส.จิดาภา (ประชุม Online) 6,000.00 17  มิ.ย. 2564
17 เบิกค่่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ค.64 749.00 18  มิ.ย. 2564
18 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ มิ.ย.64 57,000.00 22  มิ.ย. 2564
19 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่ มิ.ย.64 1,425.00 22  มิ.ย. 2564
20 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย พ.ค.64 214.00 28  มิ.ย. 2564
21 เบิกค่าโทรศัพท์8 เลขหมาย พ.ค.64 1,173.03 28  มิ.ย. 2564
22 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม (ค.ค.ศ.,พ.ค.ศ.) นางกฤติมา 280.00 28  มิ.ย. 2564
23 ค่าใช้จ่ายประชุมฯจัดสรรอัตราจ้างเหมา/น.ส.นวนันท์ 315.00 28  มิ.ย. 2564
24 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมกลั่นกรองวิทยฐานะ/นางศิริภรณ์ 385.00 28  มิ.ย. 2564
25 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมประเมินผลปฏิบัติงาน/น.ส.สิริธร 1,800.00 28  มิ.ย. 2564
26 เบิกค่าใช้จ่ายปรเะชุมผู้บริหาร (เม.ย.-พ.ค.64) จ่าย 2 ราย 875.00 28  มิ.ย. 2564
27 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมจัดการศึกษาโดยครอบครัว/อาตีย๊ะห์ 595.00 28  มิ.ย. 2564
28 เบิกค่าจัดประชุมการนิเทศฯ ครั้งที่ 1/ศน.รัชนีวัลย์ 2,430.00 28  มิ.ย. 2564
29 เบิกค่าจัดประชุมการนิเทศฯ ครั้งที่ 2/ศน.รัชนีวัลย์ 2,210.00 28  มิ.ย. 2564
30 เบิกค่าใช้จ่ายเดืนทางฯ/จ่าย 2 ราย 2,160.00 28  มิ.ย. 2564
31 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/จ่าย 6 ราย 3,320.00 28  มิ.ย. 2564
32 เบิกค่าน้ำประปา พ.ค.64 3,350.38 9  ก.ค. 2564
33 เบิกค่าไปรษณีย์ มิ.ย.64 3,225.00 7  ก.ค. 2564
34 เบิกค่าไฟฟ้า มิ.ย.64 63,488.82 14  ก.ค. 2564
35 เบิกค่าน้ำประปา มิ.ย.64 3,359.21 20  ก.ค. 2564
36 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมคัดเลือกฯ น.ส.ณัชชา 4,800.00 22  ก.ค. 2564
37 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 1 กลุ่มนิเทศ 9,998.08 9  ส.ค. 2564
38 เบิกค่าวัสดุโครงการป้องกัน Covid 19 กลุ่มส่งเสริม 9,951.00 9  ส.ค. 2564
39 เบิกค่าไฟฟ้า ก.ค.64 54,769.86 16  ส.ค. 2564
40 เบิกค่าไปรษณีย์ ก.ค.64 1,231.00 11  ส.ค. 2564
41 เบิกค่าน้ำประปา ก.ค.64 3,349.42 11  ส.ค. 2564
42 เบิกค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรการอ่าน ป.1 กลุ่มนิเทศ 8,160.00 22  ก.ค. 2564
43 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มิ.ย.-ก.ค.64 1,670.45 18  ส.ค. 2564
44 ค่าวัสดุ (ดินและพันธุ์ผัก) จ่ายนางรุ่งรัตน์ สงปาน 840.00 23  ส.ค. 2564
45 เบิกค่าวัสดุ (รูปภาพพร้อมกรอบ) จ่ายนางรุ่งรัตน์ สงปาน 500.00 23  ส.ค. 2564
46 เบิกเงินยืมราชการ บย.18/64 ศน.รัชนีวัลย์ 3,600.00 31  ส.ค. 2564
47 เบิกเงินยืม บย.19/64 รองฆอนิมะฮ์ 14,612.00 31  ส.ค. 2564
48 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ก.ค.64 214.00 31  ส.ค. 2564
49 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย ก.ค.64 1,105.94 31  ส.ค. 2564
50 เบิกค่าจ้างบุคลากรเดือน ก.ค.64 57,000.00 20  ก.ค. 2564
51 เบิกประกัีนสังคมบุคลากรเขต ก.ค.64 1,425.00 20  ก.ค. 2564
52 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ส.ค.64 57,000.00 23  ส.ค. 2564
53 เบิกประกันสังคมบุคลากรเขต ส.ค.64 1,425.00 23  ส.ค. 2564
54 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ กลุ่มพัฒนาครู (สมฤทัย) 11,042.40 6  ก.ย. 2564
55 เยิกเงินยืม บย.20/64 ศน.ณภัทร 8,050.00 6  ก.ย. 2564
56 เบิกเงินยืม บย.21/64 น.ส.สมฤทัย 6,150.00 6  ก.ย. 2564
57 เบิกค่าวัสดุโครงการเด็กไทยวิถีใหม่ฯ กลุ่มนิเทศฯ 3,199.30 3  ก.ย. 2564
58 เบิกค่าจ้างโครงการ BKKP สื่อออนไลน์ กลุ่มนิเทศ (สุธาทิพย์) 21,524.80 9  ก.ย. 2564
59 เบิกค่าวัสดุป้องกัน covid-19 กลุ่มส่งเสริม (พัชราภรณ์) 14,994.98 9  ก.ย. 2564
60 เบิกค่าซ่อมรถ ฮม 3843 กลุ่มอำนวยการ 28,301.50 13  ก.ย. 2564
61 เบิกค่าซ่อมรถยนต์ สฮ2869 กลุ่มอำนวยการ 43,078.20 13  ก.ย. 2564
62 เบิกค่าไฟฟ้า ส.ค.64 47,032.87 13  ก.ย. 2564
63 เบิกเงินยืม บย.23/64 ศน.สุธาทิพย์ 3,600.00 13  ก.ย. 2564
64 เบิกค่าเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ ฮม 3863 กลุ่มอำนวยการ 3,638.00 13  ก.ย. 2564
65 เบิกค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ระถยนต์ สฮ 2869 กลุ่มอำนวยการ 3,638.00 13  ก.ย. 2564
66 เบิกค่าเดินทางไปราขการ นายธวัชชัย 223.20 15  ก.ย. 2564
67 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ศน.ปวันรัตน์ 600.00 15  ก.ย. 2564
68 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯโดยครอบครัว นางอาตีย๊ะห์ 875.00 15  ก.ย. 2564
69 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯ นายนิกร 2,890.00 15  ก.ย. 2564
70 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม น.ส.ชุติมา 770.00 15  ก.ย. 2564
71 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม น.ส.สมฤทัย 315.00 15  ก.ย. 2564
72 เบิกเงินยืม บย.28/64 น.ส.ชมกมล 9,000.00 20  ก.ย. 2564
73 เบิกค่าวัสดุโครงการเชิดชูเกียรติกลุ่มพัฒนา -สมฤทัย 400.00 19  ก.ย. 2564
74 เบิกค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย.-ส.ค.64 115,000.00 20  ก.ย. 2564
75 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส.ค.64 961.93 20  ก.ย. 2564
76 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย 214.00 20  ก.ย. 2564
77 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย 1,051.06 20  ก.ย. 2564
78 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขต เดือน ก.ย.64 18,647.61 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved