รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง)  งบประมาณ 780.00 บาท เบิกจ่าย 750.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าที่ดินวัดร้าง -รร.วัดหงส์รัตนาราม 750.00 6  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved