รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  งบประมาณ 49,080.00 บาท เบิกจ่าย 49,080.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเหมารถจัดนิทรรศการ รร.ทีปังกรฯ 35,000.00 6  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 14,080.00 2  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved