รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท   งบประมาณ 1,764,547.00 บาท เบิกจ่าย 1,764,547.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต เม.ย.64 521,797.26 30  เม.ย. 2564
2 เบิกประกันสังคมครูขาดแคลนขั้นวิกฤต เม.ย.64 28,500.00 30  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต พ.ค.64 570,000.00 20  พ.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 27,750.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างครูเดือน มิ.ย.64 570,000.00 22  มิ.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม มิ.ย.64 13,875.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกค่าจ้างครู รร.วัดโสมนัส 7 วัน รายนางนาตยา เสียชีวิต 8 ก.ค.64 3,387.10 9  ส.ค. 2564
8 เบิกประกันสังคม 7 วัน ครู รร.วัดโสมนัส รายนางนาตยา เสียชีวิต 8 ก.ค.64 85.00 9  ส.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้างครู รร.วัดโสมนัสเพิ่ม 1 วัน รายนางนาตยา เสียชีวิต 8 ก.ค.64 483.87 11  ส.ค. 2564
10 เบิกเงินสมทบประกั้นสังคม เพิ่ม 1 วัน ครู รร.วัดโสมนัส รายนางนาตยา เสียชีวิต 8 ก.ค.64 12.00 11  ส.ค. 2564
11 เบิกค่าจ้างครูตกเบิก เดือน ก.ค.64 28,656.77 9  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved