รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท   งบประมาณ 279,877.00 บาท เบิกจ่าย 279,877.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง เม.ย.64 876.94 30  เม.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.64 90,000.00 30  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนนักการภารโรง พ.ค.64 90,000.00 20  พ.ค. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง พ.ค.64 4,500.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง มิ.ย.64 90,000.00 22  มิ.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม มิ.ย.64 2,250.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.ค.64 2,250.06 9  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved