รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2564) 1. อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 79 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท   งบประมาณ 2,239,650.00 บาท เบิกจ่าย 2,239,650.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค.64 288,000.00 20  พ.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคม พ.ค.64 35,550.00 20  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างเดือน มิ.ย.64 711,000.00 22  มิ.ย. 2564
4 เิบิกเงินประกันสังคม มิ.ย.64 17,775.00 22  มิ.ย. 2564
5 เบิกค่าจ้างเดือน ต.ค.63 756,000.00 10  พ.ย. 2563
6 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 15,120.00 10  พ.ย. 2563
7 เบิกค่าจ้างตกเบิก เดือน ก.ค.64 416,205.00 9  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved