รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2  งบประมาณ 4,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 4,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved