รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564)  งบประมาณ 456,000.00 บาท เบิกจ่าย 371,804.84 บาท คงเหลือ 84,195.16 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าไฟฟ้า รร.บางบัว มิ.ย.64 23,741.11 30  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ไทยรัฐวิทยา ส.ค.64 20,675.08 30  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดอมรินทราราม มิ.ย.64 80,291.39 30  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าไฟฟ้า รร.โฆสิตสโมสร ส.ค.64 14,719.31 30  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าไฟฟ้า รร.อนุบาลวัดนางนอง ส.ค.64 29,195.22 30  ก.ย. 2564
6 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ราาชวินิตประถมบางแค ส.ค.64 19,854.92 30  ก.ย. 2564
7 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดอมรินทราราม มิ.ย.64 80,291.39 30  ก.ย. 2564
8 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน 103,036.42 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved