รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) วุฒิปริญญาตรีค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง 5%   งบประมาณ 283,500.00 บาท เบิกจ่าย 283,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเดือน พ.ค.64 59,400.00 20  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าจ้างเดือน มิ.ย.64 120,000.00 22  มิ.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชดำริตกเบิก (ก.ค.-ส.ค.64) 104,100.00 3  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved