รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2564) วุฒิปริญญาตรีค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง 5%   งบประมาณ 94,500.00 บาท เบิกจ่าย 94,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกประกันสังคมมิ.ย.64 3,000.00 22  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชดำริตกเบิก (ก.ค.-ส.ค.64) 91,500.00 3  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved