รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ (ผอ.เขต)  งบประมาณ 1,410.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,410.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved