รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนพญาไท  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กปี 64 รร.พญาไท 5,000.00 31  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved