รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (เพิ่มเติม) ค่าจ้าง 9000 บาท  งบประมาณ 49,064.00 บาท เบิกจ่าย 49,064.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน มิ.ย.64 27,000.00 7  ก.ค. 2564
2 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน มิ.ย.64 4,064.48 7  ก.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือน ก.ค.-ส.ค.64 17,999.52 15  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved