รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  งบประมาณ 5,661,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,661,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน(มีประกันสังคม)เดือน ต.ค.-พ.ย.63 747,000.00 23  พ.ย. 2563
2 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.-พ.ย.63 14,940.00 23  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าจ้าง(มีประกันสังคม) ธ.ค.63 738,000.00 23  ธ.ค. 2563
4 เบิกประกันสังคม ธ.ค.63 36,900.00 23  ธ.ค. 2563
5 เบิกค่าจ้างครู(มีประกันสังคม) ม.ค.64 729,000.00 22  ม.ค. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 21,870.00 22  ม.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พญาไท 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
8 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.ราชวินิตประถมฯ 2 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พิบูลอุปถ้มภ์ฯ 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
10 เบิกค่าจ้่งครูพี่เลี้ยง รร.วัดอุทัยธาราม 2 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
11 เบิกค่่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดหนัง 2 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
12 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พระตำหนักฯ 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
13 เบิกค่าจ้่างครูพี่เลี้ยง รร.วัดหงส์ฯ 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
14 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดด่าน 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
15 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.บางบัว 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
16 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดโสมนัส 1 ราย 9,000.00 27  ม.ค. 2564
17 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.ประถมทวีธาฯ 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
18 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดโสมนัส 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
19 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.บางบัว 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
20 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดด่าน 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
21 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดหงส์ฯ 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
22 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พระตำหนักฯ 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
23 เบิกค่าจ้างครูพี่เลีั้ยง รร.วัดมหาบุศย์ 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
24 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดหนัง 2 ราย 36,000.00 27  ม.ค. 2564
25 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.วัดอุทัยธาราม 3 ราย 54,000.00 27  ม.ค. 2564
26 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พิบูลอุปถ้มภ์ 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
27 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ย รร.ราชวินิตประถมฯ 2 ราย 36,000.00 27  ม.ค. 2564
28 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง รร.พญาไท 1 ราย 18,000.00 27  ม.ค. 2564
29 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.64 729,000.00 18  ก.พ. 2564
30 เบิกเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.พ.64 21,870.00 18  ก.พ. 2564
31 เบิกค่าจ้างครูพี่เลียงเด็กพิการ ก.พ.64/12 โรงเรียน 144,000.00 10  มี.ค. 2564
32 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มี.ค.64 729,000.00 25  มี.ค. 2564
33 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64 21,870.00 25  มี.ค. 2564
34 เบิกเงินประกันสังคม มี.ค.64 153,000.00 7  เม.ย. 2564
35 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน เม.ย.64 711,000.00 30  เม.ย. 2564
36 เบิกเงินประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เม.ย.64 35,550.00 30  เม.ย. 2564
37 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยง พ.ค.64 423,000.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved