รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ รอบที่ 2/2563)  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 19,940.48 บาท คงเหลือ 59.52 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รร.บางบัว 10,000.00 20  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง รร.ราชวินิต 9,940.48 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved