รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีและจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved