รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ "ค.ค.ศ." และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว "พ.ค.ศ."  งบประมาณ 204,000.00 บาท เบิกจ่าย 194,516.13 บาท คงเหลือ 9,483.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินเพิ่ม พ.ค.ศ.ครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 6 ราย 134,516.13 17  ก.ย. 2564
2 เบิกเงินเพิ่ม ค.ค.ศ.พนักงานราชการ จำนวน 2 ราย 60,000.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved