รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,568.00 บาท คงเหลือ 3,432.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย 26/64 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล 2,568.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved