รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  งบประมาณ 32,600.00 บาท เบิกจ่าย 26,125.00 บาท คงเหลือ 6,475.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืมราชการ บย.25/64 นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 18,125.00 13  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าอ่านผลงานฯชดใช้เงินทดรองราชการ บย.15 5,000.00 15  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าเดินทางชดใช้เงินทดรองราชการ บย.15 3,000.00 15  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved