รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564) 1. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) จำนวนเงิน 109,800 บาท 2. ธุรการโร  งบประมาณ 331,800.00 บาท เบิกจ่าย 327,698.98 บาท คงเหลือ 4,101.02 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างแม่บ้านเดือน ส.ค.64 15,750.00 23  ส.ค. 2564
2 เบิกประกันสังคมแม่บ้านเดือน ส.ค.64 450.00 23  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย.-ส.ค.64 90,000.00 20  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขต ก.ย.64 3,600.00 20  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ก.ค.64 78,749.94 9  ส.ค. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง ก.ค.64 2,025.00 9  ส.ค. 2564
7 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง ส.ค.64 81,000.00 23  ส.ค. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรง ส.ค.64 2,025.00 23  ส.ค. 2564
9 เบิกค่าจ้างครูธุรการ ก.ค.-ส.ค.64 54,099.04 15  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved