รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและฝึกซ้อมกีฬาให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved