รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน ( กรกฎาคม - กันยายน 2564) 1. อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 78 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท จำนวนเงิน 2,211,300 บาท 2. อ  งบประมาณ 2,940,300.00 บาท เบิกจ่าย 2,285,595.00 บาท คงเหลือ 654,705.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างตกเบิก ก.ค.64 285,795.00 9  ส.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ก.ค.64 17,550.00 9  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าจ้างเดือน ส.ค.64 702,000.00 23  ส.ค. 2564
4 เบิกประกันสังคมเดือน ส.ค.64 17,550.00 23  ส.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างเดือน กันยายน 2564 702,000.00 17  ก.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคม ก.ย.64 35,100.00 17  ก.ย. 2564
7 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ก.ค.-ส.ค.64/16 โรงเรียน/27 ราย 288,000.00 15  ก.ย. 2564
8 เบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ก.ย.64 จำนวน 27 ราย 16 โรงเรียน 237,600.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved