รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขตเดือน ก.ย.64 1,152.39 17  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขต เดือน ก.ย.64 37,200.00 17  ก.ย. 2564
3 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ก.ย.64 2,850.00 17  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง กลุ่มนิเทศฯ 19,200.00 24  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าจ้างทำโล่โครงการผุ็เกษียณปี64 กลุ่มพัฒนาครู 49,500.00 25  ก.ย. 2564
6 กันเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม 296,400.00 27  ก.ย. 2564
7 กันเงินจ้างพิมพ์แบบฝึกอ่านคล่องเขียนได้ลายมือสวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 71,797.00 27  ก.ย. 2564
8 เบิกค่าจ้างพิมพ์โครงการพัฒนาการจัดฯกิจกรรมที่ 3 กลุ่มนิิทศ 30,590.00 28  ก.ย. 2564
9 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง นายธวัชชัย 276.00 29  ก.ย. 2564
10 ค่าวัสดุโครงการจ้างเด็กไทยวิีใหม่ฯ กลุ่มนิเทศ 71,797.00 29  ก.ย. 2564
11 เบิกค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 1กย6335 กทม-กลุ่มอำนวยการ 8,731.20 29  ก.ย. 2564
12 ค่จ้างปรับปรุงระบบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม.กลุ่มอำนวยการ 16,478.00 29  ก.ย. 2564
13 เบิกค่าไปรษณ๊ย์ ก.ย.64 2,295.00 29  ก.ย. 2564
14 เบิกค่าไปรษณีย์ ก.ย.64(เพิ่มเติม) 12,250.00 29  ก.ย. 2564
15 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาการฯ (กิจกรรมที่ 3) กลุ่มนิเทศ 1,348.20 29  ก.ย. 2564
16 เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ส.ค.-ก.ย.64 1,260.00 29  ก.ย. 2564
17 เบิกค่าวัสดุ กลุ่มการเงิน Harddisk 4,782.90 29  ก.ย. 2564
18 ค่าวัสดุ(ต้นไม้่และดิน)กลุ่มอำนวยการ นางรุ่งรัตน์ 9,120.00 29  ก.ย. 2564
19 ค่าจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฮด3531 กลุ่มอำนวยการ 2,240.80 29  ก.ย. 2564
20 เบิกค่าจ้างยามารักษาความปลอดภัย ก.ย.64 20,500.00 30  ก.ย. 2564
21 เบิกค่น้ำประปา รร.วัดพลับพลาชัย ส.ค.64 4,044.91 30  ก.ย. 2564
22 เบิกค่าน้ำประปา รร.พญาไท ส.ค.64 856.58 30  ก.ย. 2564
23 เบิกค่าน้ำประปา รร.พญาไท ส.ค.64 6,267.63 30  ก.ย. 2564
24 เบิกค่าน้ำประปา รร.อนุบาลปรินายก ส.ค.64 1,591.26 30  ก.ย. 2564
25 เบิกค่าน้ำประปา รร.วัดชนะสงคราม ส.ค.64 3,838.41 30  ก.ย. 2564
26 เบิกค่าน้ำประปา รร.ทุ่งมหาเมฆ ส.ค.64 5,851.30 30  ก.ย. 2564
27 เบิกค่าน้ำประปา รร.สายน่้าทิพย์ ส.ค.64 7,507.23 30  ก.ย. 2564
28 เบิกค่าน้ำประปา รร.วัดหงส์รัตนาราม ก.ค.64 2,412.64 30  ก.ย. 2564
29 เบิกค่าน้ำประปา รร.ราชวินิตประถมบางแค ส.ค.64 9,321.73 30  ก.ย. 2564
30 เบิกค่่าน้ำประปา รร.วัดนาคปรก ส.ค.64 1,877.75 30  ก.ย. 2564
31 เบิกค่าไฟฟ้า รร.อนุบาลวัดปรินายก ส.ค.64 17,991.96 30  ก.ย. 2564
32 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ประถมนนทรี ก.ค.64 15,020.69 30  ก.ย. 2564
33 เบิกค่าไฟฟ้า รร.มหาวีรานุวัตร มี.ค.64 32,363.28 30  ก.ย. 2564
34 เบิกค่าไฟฟ้า รรร.สายน้ำทิพย์ ส.ค.64 33,299.77 30  ก.ย. 2564
35 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พิบูลอุมถัมภ์ ม.ค.64 52,474.12 30  ก.ย. 2564
36 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พิบูลอุปถัมภ์ ก.พ.64 115,367.91 30  ก.ย. 2564
37 เบิกค่า่ไฟฟ้า ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ มี.ค.64 30,144.34 30  ต.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved