รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน)  งบประมาณ 13,400.00 บาท เบิกจ่าย 13,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.ประถมนนทรี 6,700.00 24  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการกิจกรรมรักษาและพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.พระตำหนักฯ 6,700.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved