รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ดำเนินการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  งบประมาณ 4,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,600.00 บาท คงเหลือ 400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ศน.นภัทร 3,600.00 29  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved