รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อใช้ในการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved