รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทยในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved