รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 5,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved