รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564) จำนวน 8 อัตรา  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 129,900.00 บาท คงเหลือ 248,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูโรงเรียนพระราชดำริตกเบิก (ก.ค.-ส.ค.64) 14,400.00 3  ก.ย. 2564
2 เบิกประกันสังคมค่าจ้างครูตกเบิก (ก.ค.-ส.ค.64) 5,250.00 3  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูโรงเรียนตามพระราชดำริ ก.ย.64 105,000.00 17  ก.ย. 2564
4 เบิกประกันสังคม เดือน ก.ย.64 5,250.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved