รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,507.69 บาท คงเหลือ 10,492.31 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดนาคปรก ส.ค.64 9,507.69 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved