รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ธุรการโรงเรียน จำนวน 31 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท   งบประมาณ 488,250.00 บาท เบิกจ่าย 464,975.30 บาท คงเหลือ 23,274.70 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการโรงเรียนเดือน ก.ย.64 441,725.30 17  ก.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูธุรการ ก.ย.64 23,250.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved