รายการเบิกจ่าย
 กลับ   บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท จำนวน 6 อัตรา  งบประมาณ 56,700.00 บาท เบิกจ่าย 54,700.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่เขต ก.ย.64 14,400.00 17  ก.ย. 2564
2 เบิกประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขต ก.ย.64 900.00 17  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างแม่บ้านเขต ก.ย.64 18,000.00 17  ก.ย. 2564
4 เบิกประกันสังคมแม่บ้านเดือน ก.ย.64 900.00 17  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 20,500.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved