รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนอมรินทรราม  งบประมาณ 14,400.00 บาท เบิกจ่าย 14,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าควบคุมก่อสร้างโครงการสร้างอาคารเรียน รร.วัดอมรินทราราม 14,400.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved