รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  งบประมาณ 500,000.00 บาท เบิกจ่าย 129,527.10 บาท คงเหลือ 370,472.90 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าไฟฟ้า รร.ประถมนนทรี ส.ค.64 75,292.20 30  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดอุทัยธาราม พ.ค.6464 20,721.25 30  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดสังข์กระจ่าย ส.ค.64 4,548.45 30  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดเจ้ามูล ก.ค.64 10,916.19 30  ก.ย. 2564
5 เบิกค่าไฟฟ้า รร.วัดหงส์รัตนาราม มิ.ย.64 18,049.01 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved