รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา  งบประมาณ 499,700.00 บาท เบิกจ่าย 499,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าซ่อมแซมรระบบไฟฟ้า รร.วัดประยุรวงศาวาส 499,700.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved